KKTC YATIRIMCILARINA UYGULANAN TEŞVİKLER

KKTC YATIRIMCILARINA UYGULANAN TEŞVİKLER

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkınma politikaları gereğince yatırımcıları destekleyen teşvikler sağlanmaktadır. Bu desteklerin başında yatırımcının yerli ya da yabancı olmasına bakılmaksınız verilen Kuzey Kıbrıs’ta yatırım teşvikleri gelmektedir.

KKTC nde yatırım yapmak niyetinde olan ve bu nedenle yatırımı yürüteceği yasal yapıyı oluşturmak isteyen yatırımcıların en doğru ve profesyonel bilgi desteği alması yatırımın başında alınabilecek en önemli kararlardan birisidir. Şirket kuruluş işlemlerini salt bir hukuki oluşum olarak görmek yanında bu hukuki oluşumun karşılaşabileceği başta vergi olmak üzere diğer yasal yükümlülüklerin neler olduğunun yatırımın ilk safhalarında bilinmiş olması yatırımın rantabıl bir şekilde yürütülmesini sağlanmalıdır.

 

Yatırımcılarla İlgili İzlenen Prosedürü

1. Şirket Tescili ve Yatırım

KKTC nde tescil edilen şirketlerin tabi olduğu temel yasa KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113. Bu Yasa temel olarak şirketlerin kuruluş ve çalışma koşulları ile organlarını ve bu organların yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir. KKTC nde tescil olunan şirketler yapacakları faaliyetlere göre farklı vergilendirme sınıfına girmektedirler. Farklı vergilendirme grubuna giren şirketlerin kuruluş ve çalışma esasları da KKTC Şirketler Yasasına ilave olarak çıkartılmış bulunan yasalarla belirlenmiştir.

Yabancı sermaye iştirakiyle kurulacak bir Şirket’in tescili için aşağıda dökümü verilen evrakların Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne sunulması gerekmektedir. Bunlar; Limited Şirketin Ana Sözleşme ve Tüzüğü, M.Ş. 1,2,3 Forumları, Damga Pulu, Direktör olacak olanlardan ve/veya ülkesinde KKTC temsilciliği bulunmayan pay sahibi olacak kişinin iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış doğruluk (sabıkasızlık) belgesi, Onaylı pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi, Direktör için KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi, Yabancı uyruklu iştirakçilerin hisse paylarının karşılığını şirketin hesabına yatırdığını gösteren banka yazısı. Yabancı uyrukluların hisse payları %49’u aşıyorsa Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı gerekmektedir.

Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

Bu amaçla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, aşağıda yer alan belgelerin de sunulması gerekmektedir.Hissedarların en son tarihe göre listesi, Yönetim kurulu üyelerinin en son tarihe göre listesi ve ülkesinde KKTC Temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin, iç güvenlikten sorumlu makamlardan almış olduğu doğruluk belgesi, Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin Ticaret Odası’ndan alınacak ve Şirketin halen faaliyette olduğunu gösteren yeni tarihli belge, KKTC’nde yerleşmiş olan ve tescil ettirilmek istenen şirketi KKTC’nde temsile ve onun adına, KKTC makamlarınca yapılacak resmi tebligatı ve mahkeme ihbarlarını kabule yetkili ve görevli kılındığı beyan edilen bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin isim ve adreslerinin verilmek suretiyle atandığına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Şirketin, özellikle hangi faaliyetleri yapmak maksadı ile KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açmak niyetinde olduğunu gösteren Yönetim Kurulu Kararı, Şirket adına KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi, Y.Ş. 1,2 ve 3 formları tamamlandıktan sonra Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce tescil işleri neticelendirilir ve yatırımcı bundan sonra tüzel kişi olarak KKTC’nde yatırım faaliyetlerinde bulunabilir.

KKTC’nde yatırım yapma niyetinde olan herhangi bir firma veya işletme, Devlet Planlama Örgütü’ne proje ve yatırımın mahiyeti ile ilgili detayları içeren Özel Proje Fizibilite Formu ile birlikte başvurur. Yatırım başvurusu, ilgili Bakanlığın görüşleri de dikkate alınarak, Devlet Planlama Örgütü tarafından üç ay içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

2. İthalat ve İhracat Prosedürleri

İthalat Prosedürü; KKTC’nde ithalat faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların Ticaret Odası’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Gerekli ithalat izni Ticaret Dairesi’ne başvuru ile temin edilebilmektedir.
İthalatçı ve ihracatçı ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmiş yerel bankacılık hizmetleri mevcuttur.
İthalat prosedürünü basitleştirecek ve bu alanda bürokratik engelleri minimize edecek gerekli tedbirler alınmaktadır.

İhracat Prosedürü; Herhangi bir tescil edilmiş şirket Ticaret Dairesi’nden gerekli ihracat lisansını alabilir.
Genellikle ihracat üzerinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Mal Mülkiyeti; KKTC’nde taşınmaz mal satın almak isteyen yabancılar İçişleri, Bakanlığı’na başvurmak ve Bakanlar Kurulu’ndan onay almak zorundadırlar.

Ticaret Markası; Ticaret markası yedi yıllık bir süre için sicile kaydolunur ve markanın tescili her defasında on dört yıllık süreler için yenilenebilir.

Sektörleri içeren yasalar olduğu gibi faaliyet alanları ve bulundukları yer itibari ile özel vergi avantajlarına sahip şirketlerin izin ve çalışma koşullarını belirleyen yasalar da mevcuttur. İşletmelerin hukuki yapı ve çalışma şartlarını belirleyen yasalar şunlardır; KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası, Yabancı Sermaye Yasası, KKTC Bankalar Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası, Serbest Liman ve Bölge Yasası, Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme Denetim) Yasası

   

   

KKTC’nde kurulabilecek işletmeler aşağıda verilmiştir.

   1. Şahıs İşletmeleri
   2. Kollektif ve Komandit Şirketler (Ortaklıklar)
   3. Yerel Limited Şirketler
   4. Yabancı Şirketlerin KKTC Şubeleri
   5. Serbest Liman Şirketleri
   6. Uluslararası İşletme Şirketleri

Yerel Limited Şirketler içerisinde özel yasa ile kurulan şirketler şunlardır:

   a. Bankalar
   b. Uluslararası Bankacılık Birimleri
   c. Sigorta Şirketleri

Şirket Kuruluşlarında Aranan Temel Şartlar

   Şirketler farklı yasaya bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek olsalar dahi temelde KKTC Şirketler Yasası’nda belirtilen ana maddelerin içeriğine bağlı kalmak zorundadırlar.Buna bağlı olarak KKTC’nde temsil edilen her şirket (Yabancı şirketlerin şubeleri hariç) aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir.

   1. Şirketlerin en az 2 (iki) hissedarı (ortağı) olmalıdır.
   2. Şirketlerin en az 1 (bir) direktörü (yönetim kurulu üyesi) olmalıdır.
   3. Şirketlerin 1 (bir) sekreteri olmalıdır.KKTC Şirketler Yasasında belirtilen sekreter tanımlaması şirketin hukuki belgelerini sunan kişiyi tarif eder.
   4. Şirketin KKTC’nde bir kayıtlı adresi olmalıdır.

   Burada belirtilen şartları şirketin kurulduğu yasa veya bölgeye bağlı olmaksızın uymak

 

Yorumlar

CAPTCHA Image