Ana ilkelerimiz

HALK KÜRSÜSÜ DERNEĞİ AMAÇLARI :

Bireylerin gönüllülük yapabilecekleri programlar hazırlamak, gerekli eğitimleri sunmak, kurumlara gönüllülük alanı ile ilgili destek vermek ve toplum genelinde gönüllülük oranını artırmak, Toplumda fırsat eşitliğini sağlamak, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak,

Bireylerin demokratik hayata aktif katılımı güçlendirmek ve karar alma mekanizmalarına katılımı artırmak,

Tarihi, turistik ve kültürel değerler ile yaşadığımız çevre ve doğanın korunması ve sahip çıkılmasını sağlamak,

Gençlere proaktif bireyler olmaları için destek olmak, geleceğin iş ve mesleklerine hazırlamak ve sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak,

Ulusal ve uluslararası faaliyetler ile kültürler arası diyalogu geliştirmek. Vatandaşların gönüllülük esaslı faaliyetleri gerçekleştirebilmesi ve paylaşım kültürünü yaygınlaştırılabilmesi için kendi yerellerinde bir araya gelebileceği fiziksel mekanlar tasarlamak, hayata geçirmek ve işleyişini sürdürmek.

Devlet, hükümet, siyasi parti, sermaye ve çıkar gruplarından bağımsızdır. Hakların ve özgürlüklerin evrenselliğini ve bütünlüğünü savunur; hak ve özgürlükler bağlamında toplumsal belleğin canlı tutulması için çalışır. Irk, etnik köken, dil, din, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılıkla, nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder.

Kim tarafından kime ve ne sebeple yapıldığına bakılmaksızın işkenceye karşıdır. Kaçınılmaz olmadığı sürece, savaşa ve militarizme karşı barışı savunur. Düşünce, ifade ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür ve savunur. Doğal ve kültürel çevrenin korunması için mücadele eder. Çocukların her türden istismara, şiddete, sömürüye karşı korunması için mücadele eder.

Hayvanların doğal çevrelerinde yaşamalarını; yaşam haklarının korunmasını savunur. Hayvanlar üzerindeki sömürüye, türcülüğe, istismara, şiddete, işkenceye karşı mücadele eder.

Tüm bireylerin, örgütlü kesimlerin kent, ülke ve Dünya yönetimine katılımlarını demokratik bir hak olarak görür ve bunun için mücadele eder. Kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur.

 

ETİK KURALLAR (Code of Ethics)

I. Temel İlkeler (Basic Principles)

1 Şeffaflık ve Gizlilik (Clearness and Privacy)

HALKKÜRSÜSÜDER; hükümet, toplum, üyeleri, işbirliği ortakları, destek verenleri ile sponsorları ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerinde kişiye özel ya da fikri mülkiyet kapsamına giren konular dışında şeffaftır. İnsan haklarının korunması gerektiği durumlar hariç olmak üzere temel finansal bilgileri, yönetişim yapısı, etkinlikleri ile çalışanlarına (görevlilerine) ve işbirliklerine ilişkin listeler toplumun (kamunun) erişim ve incelemesine açıktır. HALKKÜRSÜSÜDER; çalışmaları, kaynaklarının sağlandığı yerler ve kullanım yerleri hakkında toplumu bilgilendirmek için çaba gösterir.

HALKKÜRSÜSÜDER, kişiler ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin ise gizliliğine saygı duyar ve korunması için elden gelen çabayı gösterir.

2 Hesap Verilebilirlik (Accountability)

HALKKÜRSÜSÜDER; eylemleri ve kararlarının sonuçları için öncelikle hizmet ettiği topluluğa, aynı zamanda mali destekleyicilerine, resmi kurumlara, gönüllülere, çalışanlara, üyelere, işbirliği ortaklarına, ve toplumun geneline karşı hesap verebilir olmayı benimsemiştir.

3 Dürüstlük ve Tarafsızlılk (Fairness and Impartiality)

HALKKÜRSÜSÜDER; üyeleri, hizmetlerini alanlar, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, çalışanları, resmi makamlar, ve toplumla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içinde davranır. HALKKÜRSÜSÜDER’in duyurduğu her tür bilgi; ister kendisi, ister projeleri, herhangi bir birey, kuruluş ya da ister karşı çıktığı, tartıştığı yasal düzenlemelerle ilgili olsun daima tam ve kesin olmalıdır. HALKKÜRSÜSÜDER yolsuzluk, rüşvet, veya başka tür finansal uygunsuzluklar, ya da yasa dışı durumlarda hiçbir şekilde destekçi olmamalı daima güçlü bir karşı koyan olmalıdır.

4 Gönüllülük (Voluntariness)

HALKKÜRSÜSÜDER gibi sivil toplum kuruluşları özel girişimlerle bireyler ve kurumlar tarafından paylaşılmış ilgi alanlarına yönelik çalışmalar için kurulmuş olup, kanunlara dayalı olarak yapılandırılmış resmi devlet kuruluşları değildir. HALKKÜRSÜSÜDER’in çalışma biçiminin temelinde gönüllülük değer ve ilkeleri birincil güç olarak yer alır.

5 Kar Amacı Olmayan Dernek (Non-Profit Association)

Bir STK olarak bütünselliğini koruyabilmek için HALKKÜRSÜSÜDER kar amacı gütmeyecek biçimde örgütlenmiştir ve çalışmaktadır. Çalışmalardan elde edilecek artı kazançlar yalnız HALKKÜRSÜSÜDER’in misyon ve amaçlarını yerine getirmek için kullanılır. HALKKÜRSÜSÜDER misyon ya da amaçları ile ilgisiz alanlarda ticaret veya iş yapmaz.

6 Vizyoner Bakış Açısı (Visionary Perspective)

HALKKÜRSÜSÜDER; yalnız dünyanın gerçeklerini görmekle kalmaz, dünyanın olmasını istediği durumu için de görüş (vizyon) sahibidir.

Başarı ve başarısızlıklarından ders alarak öğrenmeyi sürdürürken , kuruluş anındaki ruhu, arzuyu, ve tanımlanabilen hayallerini korur.

II. Toplumsal İlkeler (Social Principles)

1 Toplum Yararlar (Social Benefits) HALKKÜRSÜSÜDER’de her zaman toplum yararına olma ruhu ve inancı vardır. Toplumsal maddi kaynakların bencil amaçlar için kullanılması hatasına düşülmemeli ve toplumsal varlıklar kutsal bir emanet olarak özenle kullanılmalıdır. Tüm etkinliklerde çevreye karşı gözetici bir tavır sergilenmelidir. HALKKÜRSÜSÜDER; çalışmalarının ve etkinliklerinin, toplumun STK’ları algılaması üzerinde etkili olduğunun farkındadır; toplumun STK’lara güveni konusundaki sorumluluktan kendine düşen payı taşır.

2 Yasalara Uyum (Compliance with Laws) HALKKÜRSÜSÜDER; tüm çalışmalarında yasalara saygılı olduğunu açıkça ortaya koyar. Kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal gerek ve yükümlülükleri dikkate alır. Kanuni gereklerin yerine getirilmediği bütün kararlardan hesap verme durumunda olacaktır.

3 İnsan Haklarına Saygı (Respect for Human Rights) HALKKÜRSÜDER bireylerin, temel haklarını -“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde de tanınmış olanlar gibi- hiçbir şekilde ihlal etmez. HALKKÜRSÜSÜDER tüm insanların doğuştan özgür, saygınlık ve hakları için eşit olduğunun farkındadır, hizmet götürdüğü kesimlerin ahlaki değerlerine, dinlerine, adet, gelenek ve kültürlerine duyarlıdır. Ailenin toplumda insan hakları ve “HALKKÜRSÜSÜDER ETİK KURALLARI” saygınlığını özendiren birim olduğu bilinci ile ailenin bütünlüğüne saygı gösterilir. HALKKÜRSÜSÜDER; her bireyin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir.

4 Temsil Yetkisi (Power of Attorney) Üyeler, çalışanlar ve seçilmiş kurullar ve üyeleri HALKKÜRSÜSÜDER’i yalnız yetkilendirildikleri durum ve konumlarda temsil edebilirler.

III. Yürütme İlkeleri (Enforcement Principles)

1.Sorumluluk (Responsibility) Topluma karşı yüklendiği sorumlukları ile HALKKÜRSÜSÜDER; görevlerini insiyatif alarak sahiplenmeli ve geçerli çözümleri aramak ve uygulamak üzere etkisel (proaktif) yaklaşımla her tür kaynağı birleştirebilmelidir. HALKKÜRSÜSÜDER bir STK olma konumunu sahiplenmeli, açıkladığı ve gelecekteki amaçları yönündeki çalışmaları ve sonuçları için hesap verilebilirliği sağlamalı ve daima mükemmellik için uğraş vermelidir.

2 Ön Yargısızlık (Unprejudiced)

HALKKÜRSÜSÜDER, herhangi bir uzlaşmazlık ya da çatışma durumunda önyargısız olarak tüm tarafların gereksinim ve durumlarını anlamaya çalışmalıdır.

3 İtibarın Korunması (Protection of Reputation) HALKKÜRSÜSÜDER’in üyeleri, gönüllüleri, yönetim organları, çalışanları ile hizmet alanlar ve verenler; HALKKÜRSÜSÜDER’in misyonunu gerçekleştirmek üzere toplum yararına çalışma özelliğini koruyacak şekilde davranmalı; HALKKÜRSÜSÜDER’in paydaşları olarak bu yaklaşımın etkililiğini aşağıya çekebilecek fiil, davranış ve hareketlerden kaçınmakla yükümlüdürler.

4 Yetkin Olma (Perfection) HALKKÜRSÜSÜDER, sadece yetkinliği olan ve verimli/etkili olabileceği alanlarda hizmet verebileceği işleri kabul eder. Sunduğu önerilerin, değerlendirme ve çözümlerin oluşumunda konuyla ilgili tüm bilgi ve deneyimlerin nesnel bir şekilde analiz edilmesini ve düşünülmesini, gerçekçi, uygulanabilir ve hizmet alan tarafından açıkça anlaşılabilir olmasını sağlamalıdır.

5 Bağımsızlık (Independence) HALKKÜRSÜSÜDER; şirketlerle, devletle, resmi kurumlarla ve diğer organizasyonlarla varolan; HALKKÜRSÜSÜDER’in hedeflerini, faaliyetlerini ve olası etkilerini maddi olarak değiştirebilecek nitelikteki tüm hukuki, organizasyonel ya da mali bağları ve bağlantılarını açıklamak durumundadır. HALKKÜRSÜSÜDER, hizmet sunumunda bağımsız ve hizmet alanın çıkarlarını gözeten biçimde hareket eder.

6 Çıkar Çatışması (Conflict of Benefits) Çıkar çatışması bir kişi ya da kuruluşun özel çıkarının herhangi bir şekilde HALKKÜRSÜSÜDER’in çıkarlarını bir bütün olarak etkilemesi halinde doğar. Herhangi bir çıkar çatışmasının olup olmadığı, durum hakkındaki gerçeklere ve diğer ilgili bilgiye dayanarak saptanmalıdır. Hizmetler sunulurken farklı kuruluş ve bireylerin çıkarlarının uyuşmayabileceği durumlar için kararların sağlıklı olmasını sağlayacak ve tarafların çıkarlarını tehdit etmeyecek biçimde davranılır. HALKKÜRSÜSÜDER’in üyeleri, gönüllüleri, yönetim organları, çalışanları ve hizmet alanlar için çıkar uyuşmazlığı oluşturabilecek durumlar ayrıntılı biçimde tanımlanır, önlemler alınır, uygulamanın gözetim ve denetimi sağlanır.

7 Uluslararası İşbirliği (International Cooperation) STK’lar insanlığın karşısındaki ciddi tehditlere yanıt vermek için ortak sorumluluk sahibidirler. Dünya barışı ve küresel refah doğrultusundaki anlamlı ilerleme dinler, kültürler ve ırklar arası çalışma ile ve politika, ırk, ve etnik kimliğe dayalı, insanları ve kurumları ayrışmaya yönelten yapay sınırların aşılmasıyla beslenip gelişebilir. STK’lar kendi kuruluş amaçları çerçevesi içinde kalmak üzere ve bu yönde benzer değer ve amaçları paylaşan örgüt ve bireylerle birlikte bu yapay sınırların ötesine geçmeye gönüllü olmalıdırlar.

HALKKÜRSÜSÜDER diğer STK’larla, toplumun geneli için olumlu kazanımlar sağlamak amacıyla bu tür etik ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurar ve sürdürür.

8 Birlikte Çalışma Yükümlülükleri (Collaboration Liabilities) HALKKÜRSÜSÜDER, birlikte çalışılan kişi ve kuruluşların bu etik ilkeler doğrultusunda çalışmasından emin olur.